Algemene Voorwaarden 

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Tamara de Boer. Praktijk voor Shiatsu & Leefstijl en de cliënt / de cliënten

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een behandeling, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

 

 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; - De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. - De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

 

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

       worden beëindigd:

a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt

      afspreken;

c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-

     overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de

      therapeut;

e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

     competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in

     ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een

      termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders  

      afgesproken tussen therapeut en cliënt;

 

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie

      afgesproken. Zie hiervoor het kopje 'Tarief' op deze website. De cliënt maakt het bedrag over de bankrekening zoals vermeld      op de factuur, tenzij anders afgesproken.

 

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te

      worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening

      wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
       ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Deze  kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

 

 1. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere

       relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

 

 1. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden

      alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten)

      overhandigd of medegedeeld.

 

 1. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van NVST.

      De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich

      met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De

      therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren

      Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege

       www.tcz.nu

 

 1. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de

       therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten

       van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden

       verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

        aangifte bij de politie worden gedaan.

 

 1. Tamara de Boer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

      zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

      doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers

      van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

 1. Tamara de Boer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan

       eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van het Gezondheidscentrum De Beurs, Plein 45,     IJmuiden, noch voor andere schade ontstaan door

      betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, in de meeste gevallen 'shiatsu'

• de kosten van het consult

 

U heeft een klacht

Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging  en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Of u kunt rechtstreeks  contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling. Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen.

 

Het stappenplan bij een klacht:

 1. ga het gesprek aan met uw therapeut;

 2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:

mail          : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling

telefoon  : 085-4874012

post          : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel;

 1. indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.

Elke RBCZ-therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak, TCZ tuchtcollege